Naar content

Algemene voorwaarden

8. Overmacht
Je Verrassing is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming. Van een niet toerekenbare tekortkoming is onder meer sprake indien Je Verrassing niet in staat is haar verplichtingen jegens Gebruiker na te komen als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming van derden van wiens hulp Je Verrassing gebruik maakt bij de uitvoering van de Overeenkomst of als gevolg van een tekortkoming van leveranciers van telecommunicatiediensten.

9. Prijzen en betaling
9.1 Gebruiker is aan Je Verrassing de op de Website vermelde vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding wordt aan Gebruiker wordt getoond voorafgaand aan het elektronisch accorderen van de Opdracht door Gebruiker.
9.2 De op de Website vermelde vergoeding is, voor zover van toepassing, inclusief verschuldigde omzetbelasting, op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968. Buitenlandse heffingen en/of belastingen zijn niet inbegrepen inclusief BTW. 
9.3 Alle betalingsopdrachten worden afgehandeld via een gespecialiseerde betalingsprovider, een Payment Service Provider(PSP). Op de betalingsopdrachten zijn dan ook de algemene voorwaarden van de desbetreffende PSP van toepassing.
9.4 Je Verrassing behoudt het recht om bepaalde opdrachten te weigeren in het geval dat je eerder producten hebt verstuurd zonder dat de betaling goed is afgerond en/of we andere onregelmatigheden hebben geconstateerd.
9.5 Bestellingen worden pas door Je Verrassing in productie genomen op het moment dat de betaling voldaan is.
9.6 De prijzen zijn per product gespecificeerd in het productoverzicht op onze website. Je Verrassing behoudt het recht om prijzen te wijzigen. Typefouten voorbehouden.
9.7 Elk deelnemend bedrijf bepaalt zelf tot welke datum de verrassingen verzilverd kunnen worden. Dit wordt kenbaar gemaakt op de verrassing in de account van de klant. U kunt de verrassingen uiteraard alleen verzilveren bij het bedrijf waarvan u de verrassing ontvangen heeft. Verrassingen kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of andere waarde compensatie.