Naar content

Algemene voorwaarden

3. Totstandkoming Overeenkomst
3.1 De Overeenkomst komt tot stand door en op het moment van verzending van de bevestiging van de Opdracht door Je Verrassing, dan wel, bij gebreke van een dergelijke bevestiging, door het verrichten van de Dienst.
3.2 Je Verrassing behoudt zich het recht voor om een Opdracht om haar moverende redenen te weigeren dan wel nadere voorwaarden te stellen.
3.3 Je Verrassing behoudt zicht het recht om producten en/of beelden met een aanstootgevend beeld, beledigende of racistische teksten en/of die anderszins in strijd zijn met de wet, openbare orde en/of de goede zeden – zulks ter beoordeling van Je Verrassing en/of haar toeleveranciers – te blokkeren.

4. De Dienst
4.1 Het is Cliënt niet toegestaan om de Dienst in strijd met de wet, de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden te gebruiken dan wel anderszins onrechtmatig te handelen jegens Je Verrassing of derden.
4.2 Het is Cliënt niet toegestaan de Dienst te gebruiken in de uitoefening van beroep of bedrijf.
4.3 Cliënt dient te beschikken over Internet toegang (met gebruik van Microsoft Internet Explorer 6.0 of hoger, Firefox 3 of hoger of Safari 4 of hoger, een e-mail adres, een pc en een vrije vaste of mobiele telefoonverbinding.
4.4 Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de adressering van de kaart(en) ontvanger. Indien onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van het opgegeven adres tot gevolg heeft dat de kaart(en) niet kan worden besteld, blijft Gebruiker de vergoeding voor het gebruik van de Dienst verschuldigd.
4.5 Het is Gebruiker niet toegestaan voor de aflevering van kaarten een niet bestaant E-mail adres op te geven.