Naar content

Algemene voorwaarden


4.6 Klachten over de uitvoering van de Dienst dienen binnen 4 weken na afloop van de door Je Verrassing aangegeven bezorgperiode te worden ingediend, tenzij dit van Gebruiker redelijkerwijs niet kan worden verlangd, bij gebreke waarvan iedere aanspraak van gebruiker komt te vervallen.
4.7 Je Verrassing dient de bestelling van de kaart(en) ontvangen te hebben binnen 24 uur aan gebruiker bezorgd te hebben. 
4.8 Bij bezoek van de website vanuit een ander land dan Nederland, dan is Gebruiker  verantwoordelijk voor de naleving van daar geldende wet- en regelgeving.
4.9 De op de website weergegeven afbeeldingen zijn niet op ware grootte en kunnen afwijken in kleur, vorm, maat, contrasten en lay-out ten opzichte van via de website bestelde en afgeleverde producten. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet volledig is, niet correct is, of dat deze is verouderd.
4.10 Je Verrassing biedt alle producten, diensten en informatie aan zonder enige waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of anderszins.
4.11 Gebruiker mag de dienst niet gebruiken op een manier die in strijd is met de wet, de overeenkomst, of de algemene voorwaarden.
4.12 Gebruiker mag op geen enkele wijze onrechtmatig handelen jegens Je Verrassing.
4.13 Het is niet toegestaan om de website op een manier te gebruiken die het functioneren van de website en/of het gebruik door anderen kan hinderen en/of op deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten.
4.14 Je Verrassing staat ervoor in dat de geleverde producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Je Verrassing zal bestellingen van goederen en het uitvoeren ervan met de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten.
4.15 Je Verrassing heeft het recht (maar niet de verplichting) om content van Cliënt en Gebruikers en bestelde kaarten te controleren en naar eigen inzicht te weigeren of verwijderen.