Naar content

Algemene voorwaarden

5. Bezorging
5.1 Je Verrassing stelt alles in het werk om poststukken op de juiste datum te verzenden en op het juiste adres te laten bezorgen. Je Verrassing is echter niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor het niet tijdig arriveren van een poststuk of het arriveren op een onjuist adres.
5.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de gebruiker aan Je Verrassing kenbaar heeft gemaakt.
5.3. Het versturen van een e-kaart is een gratis dienst waarbij Je Verrassing alles in het werk stelt om de e-kaart naar het opgegeven e-mailadres te verzenden. Je Verrassing garandeert niet dat de e-mail aankomt en is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgschade bij het niet aankomen van de betreffende e-mail.

6. Beveiliging en Internet
Je Verrassing zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de Dienst te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door Cliënt ingevoerde gegevens en zijn eigen, op de Website geplaatste adresbestanden, maar Je Verrassing kan ter zake geen garantie geven.

7. Aansprakelijkheid
7.1 Je Verrassing aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die Gebruiker lijdt door tekortkomingen van Je Verrassing in de uitvoering van de Dienst.
7.2 Je Verrassing kan zich niet beroepen op de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in het vorige lid voor zover de schade is ontstaan uit haar eigen handelen of nalaten, geschied hetzij met het opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.
7.3 Gebruiker vrijwaart Je Verrassing voor alle aanspraken van derden ter zake van de inhoud van de kaart of e-kaart, behoudens voor zover deze aanspraken zijn gebaseerd op onderdelen van de kaart die door Je Verrassing via de website aan Gebruiker ter beschikking zijn gesteld.